Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - RPO WM 2014-2020

Szanowani Państwo,

 

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), zwracamy Państwa uwagę na konieczność spełniania istotnych wymogów umożliwiających ubieganie się
o dofinansowanie ze środków Programu w ramach IV Osi Priorytetowej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

 

Zgodnie z zapisami RPO WM 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 4e Lepsza jakość powietrza (w zakresie ciepłownictwa, wymiany pieców grzewczych dla odbiorców indywidualnych, oświetlenia ulicznego oraz transportu niskoemisyjnego), a także w ramach PI 4c Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla działań związanych z kogeneracją, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. W przypadku inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych zgodność inwestycji z przedmiotowym dokumentem będzie dodatkowo punktowana na etapie oceny wniosków.

W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku opracowania przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej koniecznym jest zdiagnozowanie zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem powietrza oraz emisją CO2 w sposób kompleksowy, a co za tym idzie inwentaryzacja wszelkich działań zmierzająca do zwalczania tych zagrożeń. W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż identyfikacja projektów do realizacji na obszarze Gminy powinna obejmować wszelkie zgłaszane inicjatywy, wpisujące się w zakres zagadnień PGN, niezależnie od statusu wnioskodawcy (tj. w strukturze PGN powinny się znaleźć inwestycje planowane do realizacji nie tylko przez władze lokalne ale również przez m.in. przedsiębiorców, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i wszystkie inne zainteresowane podmioty). Dlatego też, podkreślając istotę zasady partnerstwa zachęcamy do umożliwienia jak najszerszego udziału społeczeństwa w tworzeniu przedmiotowego dokumentu. W przypadku realizacji projektu w formule wykraczającej poza terytorium Gminy np. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego czy Regionalnych Inwestycji Terytorialnych możliwe jest sporządzenie planu dla szerszego obszaru.

Celem zapewnienia standaryzacji oraz wysokiej jakości dokumentu, PGN musi być sporządzony
w oparciu o Podręcznik wypracowany przez Porozumienie Burmistrzów ,,Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”.

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planują uruchomienie systemu doradztwa indywidualnego skierowanego dla zainteresowanych opracowaniem ww. dokumentów Gmin. Wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów posłuży należytemu przygotowaniu PGN oraz zapewni zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Szczegółowe informacje zawierające zasady opracowania i wytyczne do PGN oraz dotyczące formuły doradztwa zostały zamieszczone poniżej w formie prezentacji.

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.