MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 25.01.2016r. do godz. 16:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Omówiony zostanie przedmiot konkursu, grupa docelowa, szczegółowe kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków oraz generator wniosków MEWA2.0.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów Działania 4.2 RPO WM 2014-2020 tj.:

  1. JST, ich związki i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  4. instytucje kultury;
  5. uczelnie/szkoły wyższe;
  6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  7. organizacje pozarządowe;
  8. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

Prowadzący: Specjaliści ds. Funduszy Europejskich.

Kontakt w przypadku pytań: 22 5422731

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44