MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

O rewitalizacji na Mazowszu ciąg dalszy

Nowe podejście do rewitalizacji

Unijna perspektywa na lata 2014-2020 to zupełnie nowe podejście do projektów rewitalizacyjnych. Rewitalizacja nie jest już ograniczana do odnowy przestrzeni publicznej, lecz obejmuje szereg działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy. Fundusze na te działania dostępne będą
w takich obszarach jak m.in. ochrona zabytków, poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, efektywność energetyczna, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie, rozwój sektora ekonomii społecznej. Część konkursów ograniczona zostanie do projektów rewitalizacyjnych określonych w gminnych programach rewitalizacji. Pojawią się również nabory wniosków, w ramach których posiadanie takiego programu będzie dodatkowo premiowane.

- W perspektywie finansowej 2007-2013 pod pojęciem rewitalizacja zrealizowano na Mazowszu wiele, często bardzo dobrych projektów infrastrukturalnych. Łącznie w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast zakontraktowano ponad 313 mln zł realizując tym samym 27 projektów. Dodatkowo, w ramach Inicjatywy Jessica podpisano 14 umów na blisko 100 mln zł. Co więcej, zrealizowano szereg inwestycji, w których nie użyto nazwy ,,rewitalizacja’’, ale bezpośrednio lub pośrednio realizowały one jej cele. Rewitalizacja to zadanie trudne i wymagające zaangażowania wielu podmiotów ale wierzę, że wspólnie możemy przywrócić do życia cenne obszary Mazowsza, które utraciły swoje pierwotne funkcje – zaznaczył Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Za przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wnioski przyjmowane są do 29 stycznia br.
O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Co istotne, każda gmina może złożyć tylko jeden projekt w ramach konkursu. Preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej. Wartość projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł.

 - Do zainwestowania mamy ponad 7 mln zł na opracowanie programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego. Ale sam budżet na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to o wiele więcej. Na marzec br., przewidziane są pierwsze konkursy w ramach rewitalizacji na ochronę obiektów zabytkowych i poprawę dostępności do zasobów kultury. Należy pamiętać, że działania podejmowane w RPO WM 2014-2020 będą przede wszystkim stanowiły narzędzie do zmian społeczno-gospodarczych na obszarach zrewitalizowanych, dlatego będzie to wymagać zaangażowania mieszkańców. Zachęcam do śledzenia strony internetowej www.funduszedlamazowsza.eu, gdzie znajdą Państwo aktualne nabory wniosków – podkreślił Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 29 stycznia br. do godziny 16.00 w siedzibie MJWPU,
ul. Jagiellońska 74 w Warszawie, drogą pocztową bądź kurierską. Alokacja konkursu wynosi 7 312 200 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-202. Regulamin, dokumenty
i formularze konkursowe są dostępne na www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja.

Anna Penda

Agnieszka Pazio

Zespół Prasowy, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tel. 22 542 2734 agnieszka.pazio@mazowia.eu/ media@mazowia.eu


MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44