MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Poradniki, wytyczne, interpretacje

Poradnik „Nowa definicja MŚP”

Opracowania w zakresie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, marzec 2012

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Wytyczne MRR

Wskazówki w sprawie kwalifikowalności pewnych kategorii kosztów w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych oraz wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej

Kwalifikowalne koszty inwestycyjne w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych/wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej,

Wykładnia dotycząca badania powiązań kapitałowych i osobowych

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013,

Interpretacja UOKIK dot. rozpoczęcia prac.

Informacja dla Beneficjentów pomocy publicznej oraz potencjalnych Wnioskodawców dotycząca nabycia nowych środków trwałych

Pomoc publiczna w dz. 4.2 "Ochrona powierzchni ziemi"

Przykładowy schemat postępowania umożliwiający realizację projektu z wyłączeniem pomocy publicznej

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44