MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku pn. „Utworzenie Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materiałów w Płocku”, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku pn. „Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku pn. „Utworzenie Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materiałów w Płocku”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013, o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR 1.284.944,51 PLN .

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44