MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Wyposażenie laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW w aparaturę niezbędną do prowadzenia badań na rzecz przemysłu i medycyny”, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 31 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Wyposażenie laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW w aparaturę niezbędną do prowadzenia badań na rzecz przemysłu i medycyny”, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013. o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR 14.348.850,00.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44