MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pn. „Centrum Badań Biomedycznych”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pn. „Centrum Badań Biomedycznych”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013, o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR 30.000.000,30 PLN.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44