MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013, o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR 9.613.500,00 PLN.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44