MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet VII " Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego", Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 10 listopadaa 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet VII " Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego", Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia
i życia”, o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR 5.568.452,97 PLN.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44